telefony całodobowe:
 660 950 600
 22 499 46 64

Poradnik

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Gdy zgon nastąpił w domu lub miejscu, w którym nie był wdrożony stały nadzór medyczny – konieczne należy wezwać lekarza POZ (rodzinnego) albo – poza godzinami pracy przychodni – lekarza z tzw. Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL) lub pogotowia ratunkowego poprzez wykonanie połączenia z numerem 999 lub 112.

Zadaniem lekarza jest stwierdzenie zgonu oraz wystawienie karty zgonu. To właśnie ten dokument daje uprawnienia naszemu zakładowi pogrzebowemu do eksportacji ciała Osoby Zmarłej z miejsca, gdzie nastąpił zgon do chłodni mieszczącej się przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie.

O zaistniałej sytuacji informujemy zakład pogrzebowy. Będziemy cały czas kontakcie z Państwem i niezwłocznie po wystawieniu karty zgonu zabierzemy ciało osoby zmarłej do naszej chłodni. Jesteśmy do dyspozycji 24h na dobę. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerami całodobowymi – 22 499 46 64 lub 660 950 600

W kolejnym kroku osoby odpowiedzialne za pochówek udają się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby uzyskać akt zgonu.

Adresy Urzędów Stanu Cywilnego wydające akty zgonu na terenie m.st. Warszawy
ul. gen. W. Andersa 5 – Śródmieście
ul.Stefana Żeromskiego 29 – Bielany
pl. Czerwca 1976 r. – Ursus
al. Komisji Edukacji Narodowej 61 – Ursynów
ul. Falęcka 10 – Mokotów
ul. ks.I.Kłopotowskiego 1/3 – Praga Północ
ul. Grochowska 274 – Praga Południe
ul. Włókiennicza 54 – Wawer
ul. L.Kondratowicza 20 – Targówek

Do sporządzenia aktu zgonu niezbędne są:

-karta zgonu wydana przez lekarza
-dowód osobisty osoby zmarłej lub paszport w przypadku zgonu cudzoziemca
-dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do wglądu.

Zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Sporządzenie aktu zgonu jest zwolnione z opłaty skarbowej. Pierwszy odpis aktu zgonu jest bezpłatny. Opłata za kolejne wynosi: 22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis zupełny.

W naszym biurze zostaną Państwo poproszeni o przedstawienie takich dokumentów, jak:

– akt oraz karta zgonu wystawiona przez lekarza,
– dowód osobisty żyjącego współmałżonka,
– metryka ślubu,
– dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb,
– zaświadczenie z miejsca pracy Zmarłego (jeśli był osobą czynną zawodowo),
– legitymacja emeryta lub rencisty

Kiedy śmierć nastąpiła w szpitalu bądź placówce opiekuńczej konieczne jest uzyskanie karty zgonu.
Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący lub stwierdzający zgon bądź dział  statystyczny szpitala lub danej placówki leczniczej

Następnie prosimy  skontaktować się z nami telefonicznie lub udać się do naszego biura zakładu pogrzebowego aby uzgodnić szczegóły uroczystości pogrzebowych.

Jesteśmy do dyspozycji 24h na dobę. Prosimy o kontakt pod numerami całodobowymi – 22 499 46 64 lub 660 950 600

Służby, które zostały wezwane do danego przypadku zgonu – z reguły zlecają przewiezienie ciała Zmarłego do Zakładu Medycyny Sądowej, w celu wykonania odpowiednich ekspertyz (zazwyczaj jest to sekcja zwłok) i ustalenia przyczyny zgonu.

Po zakończeniu działań wyjaśniających należy zwrócić się do prokuratury, aby uzyskać z tej instytucji zezwolenie na wydanie ciała osoby zmarłej.

Prosimy   skontaktować się z nami telefonicznie lub udać się do naszego biura, pomożemy w kontakcie z prokuraturą. Kontakt pod numerami całodobowymi – 22 499 46 64 lub 660 950 600

Jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu, przysługuję Ci zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Poniżej lista osób uprawnionych, którym przysługuje zasiłek:

-członkowi rodziny,
-pracodawcy,
-domowi pomocy społecznej,
-gminie,
-powiatowi,
-osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
-osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

-małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
-rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
-dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
-dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
-inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
-rodzeństwo,
-dziadkowie,
-wnuki,
-osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

-osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
-osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
-osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
-osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
-osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
-osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
-cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
-osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
-osoby, która pobierała rentę socjalną,
-osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
-osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
-członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jakie dokumenty złożyć do ZUS

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).

Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.

Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887).

Wybór trumny, w której spocznie bliska nam osoba nie jest łatwą sprawą. Trzeba brać pod uwagę wiele czynników, np. materiał z którego trumna jest wykonana lub jej wykończenie. Na szczęście zakłady pogrzebowe, np. w Warszawie oferują bardzo szeroki asortyment.

Trumna jest najbardziej rozpoznawalnym atrybutem pogrzebu. To właśnie od niej w dużej mierze zależy to, jak ceremonia pogrzebowa będzie wyglądać. Pragniemy, aby w tym trudnym dla nas momencie bliska nam osoba spoczywała w trumnie, która jest wykonana z odpowiednich materiałów, elegancko i gustownie wykończona i przede wszystkim estetyczna. Wybierając trumnę możemy oczywiście liczyć na fachową pomoc osób z zakładu pogrzebowego. Warto skorzystać z ich pomocy, gdyż mają duże doświadczenie oraz mogą w prosty sposób pomóc nam wybrać trumnę, która spełni normy jakościowe i estetyczne.

Musimy pamiętać, że istnieje możliwość zakupu trumny o standardowych wymiarach. W szczególnych okazjach na specjalne zamówienie w zakładzie pogrzebowym możemy poprosić o dostarczenie trumny, która będzie dopasowana do wieku zmarłego, jego wagi oraz wzrostu.

Wybierając trumnę musimy kierować się przede wszystkim jakością wykonania oraz wykończenia. Trumny mogą mieć wykończenie standardowe (np. drewno sosnowe) lub bardziej ekskluzywne (np. drewno dębowe, egzotyczne). Niezwykle ważne jest zabezpieczenie trumny. Warto wybrać taką, która jest dokładnie zaimpregnowana oraz polakierowana. Kształt trumny oraz dekoracje zwykle są kwestią bardzo indywidualną, a zakłady pogrzebowe spełniają nawet najbardziej indywidualne pomysły. Wybierając trumnę kierujmy się zdrowym rozsądkiem, a także zwracajmy uwagę na jakość wykonania.

Coraz częściej znajduje ona zastosowanie i cieszy się rosnącą popularnością w zakładach pogrzebowych. Dzięki odpowiednio dobrej urnie możemy przeprowadzić pogrzeb krematoryjny.

Jeszcze nie tak dawno urny były mało popularne, a na pogrzeby krematoryjne patrzono z niedowierzaniem, często uważając ten rodzaj ceremonii za niegodny. Taki tok rozumowania reprezentowany był zwłaszcza przez osoby starsze, które z reguły są zwolennikami tradycyjnego pochówku.

Obecnie spopielanie zwłok oraz ich złożenie w urnie jest coraz bardziej popularne, a wynika to przede wszystkim ze zmiany pokoleniowej. Urny są również bardziej praktyczne i zajmują mniej miejsca niż tradycyjna trumna. W zakładach pogrzebowych np. w Warszawie możemy zakupić urnę dla zmarłego, kierując się najróżniejszymi kryteriami wyboru.

Zarówno w przypadku trumny, jak i urny liczą się nasz gust oraz zasobność portfela. Z reguły zarówno klasyczne, jak i nowoczesne urny są wykonane z kamienia, metalu, drewna, kompozytów lub wysokiej jakości ceramiki. Kolorystyka oraz wzornictwo jest oczywiście sprawą gustu, w zakładach pogrzebowych można dokonać zakupu zgodnego ze swoimi preferencjami.

Wybierając urnę warto zwracać uwagę na solidność wykonania: brak pęknięć i widocznych zarysowań, solidność zamknięcia oraz uchwytów, rodzaj dekoracji oraz stabilność całej konstrukcji. Warto wybierać urny, które są przede wszystkim solidne, w końcu prochy zmarłej osoby będą w niej spoczywać na wieczność.